dodatni razpis za spodbude delodajalcem

dodatni razpis za spodbude delodajalcem

Dodatni javni razpis v okviru programa za Praktično usposabljanje z delom - PUD  (90. JR) 
Sklad je 11. junija 2010 v Uradnem listu RS št. 47/2010 objavil dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010. Javni razpis se delno financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Rok prijave je do vključno sobote 26.6.2010.

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev poklicne, strokovne ali višje strokovne izobrazbe.

Predmet razpisa je sofinanciranje nastalih stroškov plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma višješolskega študenta, ki so v letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik izobraževanja.

Pogoji za prijavo so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 1).

Popolna vloga mora vsebovati:
  • izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec
  • izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev
  • kopijo sklenjene pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za posamezno prijavljeno osebo. Če iz pogodbe ni poimensko razvidna prijavljena oseba, mora vlagatelj predložiti tudi aneks k pogodbi ali napotnico šole.

OPOZORILO: Vloga (ali dopolnitev vloge) mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: 
»NE ODPIRAJ – vloga (ali dopolnitev vloge) na DODATNI Javni razpis –PUD 2009/2010.« Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog.

V vlogi vlagatelj ne sme prijaviti oseb, za katere je že prejel odobreno spodbudo iz 83. Javnega razpisa. Sklad bo dosledno preverjal prijavljene osebe.

Vlagatelji, s katerimi bo na podlagi tega javnega razpisa sklenjena pogodba, bodo morali najkasneje do20.9.2010 posredovati zahtevek za sofinanciranje in potrdilo izobraževalne inštitucije o opravljenem praktičnem usposabljanju za prijavljene osebe.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natašo Kunčič (01/434-15-52, natasa.kuncic@sklad-kadri.si) v času uradnih ur, od ponedeljka do petka od 9 ure do 12 ure, v sredo tudi od 14 do 16 ure.

Razpisna dokumentacija 90. javnega razpisa
Prijava
Obrazci za poročanje