Review: Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now


Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now
Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now by Eckhart Tolle

My rating: 4 of 5 stars

Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 6 | Location 89-90 | Added on Saturday, June 29, 2013 9:32:10 PM
Um je izvanredan instrument ako se k o r i s t i ispravno. Međutim, ako se koristi pogrešno, postaje veoma destruktivan.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 247-249 | Added on Friday, July 5, 2013 7:46:23 PM
ČUVAJTE SE SVAKE VRSTE ODBRAM- BENOG STAVA u vama. Šta je to što branite? Iluzorni identitet, predstava u vašem umu, zamišljeni entitet.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 252-255 | Added on Friday, July 5, 2013 7:47:09 PM
M o ć nad drugima predstavlja slabost prikrivenu kao snagu. Istinska moć se nalazi unutra i dostupna vam je ovog trenutka. Um uvek traži način da porekne Sadašnji trenutak i pobegne od njega. D r u g i m rečima, što ste više poistovećeni sa u m o m , više patite.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 256-257 | Added on Friday, July 5, 2013 7:47:22 PM
što ste više u stanju da poštujete i prihvatite Sadašnji trenutak, to ste oslobođeniji od bola, patnje - i egoičkog uma.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 21 | Location 309-310 | Added on Friday, July 5, 2013 7:54:41 PM
Budite prisutni kao posmatrač svog uma - svojih misli i emocija, kao i reakcija na različite situacije.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 371-372 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:02 PM
I zato, jedino mesto na k o m se prava promena može odigrati i na k o m prošlost može biti rastočena upravo je Sadašnji trenutak.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 373-373 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:25 PM
Možda će vam biti teško da uvidite
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 373-374 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:34 PM
da je vreme uzrok vaše patnje i l i vaših problema.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 26 | Location 389-391 | Added on Friday, July 5, 2013 8:02:05 PM
N a d a je ono što vam daje snagu, ali nada vas drži usmerenim ka budućnosti, i taj neprekidni fokus produžava vaše poricanje Sadašnjeg trenutka, a time i vašu nesreću.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 28 | Location 419-419 | Added on Friday, July 5, 2013 8:04:14 PM
Um nesvesno voli probleme jer vam oni daju neku vrstu identiteta.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 29 | Location 438-440 | Added on Friday, July 5, 2013 8:06:09 PM
kada bi reagovao vremenom okovani u m , shvatićete da je korisnije ne činiti ništa - i naprosto ostati usredsreden u Sadašnjem trenutku.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 30 | Location 456-457 | Added on Friday, July 5, 2013 8:07:51 PM
NEMOJTE BRINUTI O PLODOVIMA VAŠEG RADA - jednostavno posvetite pažnju samom radu. P l o d o v i će doći sami od sebe.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 34 | Location 513-513 | Added on Friday, July 5, 2013 8:12:56 PM
Budite zainteresovani za ono što se
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 34 | Location 513-514 | Added on Friday, July 5, 2013 8:13:15 PM
odvija unutar vas barem u onoj meri u kojoj ste zainteresovani za ono što se odvija izvan vas.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 35 | Location 527-530 | Added on Friday, July 5, 2013 8:14:36 PM
Da li ste toliko o k u p i r a n i napredovanjem ka budućnosti da je sadašnjost svedena na sredstvo za stizanje do tog cilja? Stres je p r o u z r o k o v a n željom da se bude „tamo" dok se nalazite „ovde", odnosno željom da se bude u budućnosti dok se nalazite u sadašnjosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 36 | Location 536-538 | Added on Friday, July 5, 2013 8:15:12 PM
A k o je tako, onda vi akumuliranjem prošlosti u svojoj psihi ne samo da ponovo osnažujete lažno osećanje o sopstvenom ja već takode potpomažete i ubrzavate proces starenja vašeg tela.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 36 | Location 539-540 | Added on Friday, July 5, 2013 8:15:33 PM
SVAKOG TRENUTKA BUDITE Z A T V O RENI ZA PROŠLOST.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 37 | Location 565-567 | Added on Friday, July 5, 2013 8:17:45 PM
vi nesvesno stvarate unutrašnji sukob između svog ovde-i-sada, gde ne želite da budete, i projektovane budućnosti, gde želite da budete.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 40 | Location 612-613 | Added on Friday, July 5, 2013 8:21:45 PM
A k o budete kopali po prošlosti, ona će postati rupa bez dna, uvek će je biti još.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 41 | Location 615-616 | Added on Friday, July 5, 2013 8:22:02 PM
Jedino vas sadašnjost može o s l o b o d i t i prošlosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 52 | Location 791-793 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:10:49 PM
Samo ako ste u stanju da budete svesni bez razmišljanja, možete upotrebiti svoj um na kreativan način, a najlakši način da uđete u to stanje jeste pomoću tela.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 55 | Location 835-838 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:14:44 PM
Netrpeljivost, mržnja, samosažaljenje, k r i v i c a , bes, depresivnost, ljubomora i t d . , čak i najmanja razdraženost, sve su to oblici bola. I svako zadovoljstvo i l i emocionalna uzvišenost sadrži u sebi klicu bola, svoju nerazdvojivu suprotnost, koja će se manifestovati t o k o m vremena.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 56 | Location 848-849 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:16:09 PM
Sve dok ne budete u stanju da dosegnete moć Sadašnjeg t r e n u t k a , svaki e m o c i o n a l n i b o l k o j i doživljavate ostavljaće za sobom ostatak bola koji nastavlja da živi u vama.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 59 | Location 894-894 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:19:46 PM
B o l se hrani jedino b o l o m . Bol se ne može hraniti radošću.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 60 | Location 915-916 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:21:37 PM
Budite večito oprezni čuvar svog unutrašnjeg prostora.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Note on Page 60 | Location 916 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:22:20 PM
#resnica #thrut
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 62 | Location 945-947 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:02 PM
O n o g trenutka kada hudete razumeli osnovni princip posmatranja onoga što se dešava unutar vas - a „razumevate" ga putem
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 62 | Location 947-949 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:20 PM
iskustva - na raspolaganju ćete imati najmoćniju alatku promene. To ne znači da se nećete susresti sa žestokim otporom prema prestanku poistovećivanja sa svojim bolom.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 954-956 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:59 PM
Drugim recima, radije biste b i l i u bolovima - radije biste b i l i sam otelotvoreni bol - nego zakoračili u nepoznato i r i z i k o v a l i gubitak vama bliskog nesrećnog ja.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 958-958 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:29:27 PM
Budite na v e l i k o m oprezu. Posmatrajte
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 959-960 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:29:32 PM
neobično zadovoljstvo koje vam pruža to što ste nesrećni. Posmatrajte prisilnu želju da razgovarate i l i razmišljate o tome. Otpor će prestati ako ga vi učinite svesnim.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 67 | Location 1011-1013 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:33:56 PM
Istinska ljubav nema suprotnost. A k o vaša „ljubav" ima suprotnost, onda to nije ljubav, već snažna potreba ega za potpunijim i dubljim osećanjem sopstvenog ja, potreba koju ta druga osoba privremeno zadovoljava.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1033-1033 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:35:50 PM
Svaka zavisnost to čini. Svaka
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1034-1035 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:36:00 PM
zavisnost dostiže tačku u kojoj više ne radi u vašu korist, i tada osećate b o l snažnije nego ikada pre.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1035-1036 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:36:10 PM
To je jedan od razloga zbog kojih većina ljudi večito pokušava da pobegne od sadašnjeg trenutka i večito traga za nekom vrstom spasenja u budućnosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 72 | Location 1100-1102 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:45:57 PM
K a d god vaš odnos ne funkcioniše, k a d god ispoljava „ludilo" u vama i vašem partneru, budite srećni. O n o što je bilo nesvesno iznosi se na videlo. To je prilika za spasenje.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 80 | Location 1217-1218 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:10:27 AM
Neuspeh leži skriven u svakom uspehu, a uspeh u svakom neuspehu.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 82 | Location 1246-1247 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:12:58 AM
NE PRUŽATI NIKAKAV OTPOR ŽIVOTU znači b i t i u stanju sklada, lagodnosti i neopterećenosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 85 | Location 1294-1295 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:17:23 AM
„Pažnja. Ovde i sada. Probudi se. Oslobodi se svog uma. Budi prisutan."
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1323-1323 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:19:52 AM
To se naziva
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1324-1327 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:20:03 AM
praštanje. Na taj način postajete nepovredivi. Vi i dalje možete reći toj osobi da je njeno ponašanje neprihvatljivo ako je to vaš izbor. A l i ta osoba više nema moć da kontroliše vaše unutrašnje stanje. Tada vi imate moć nad samima sobom, a ne neko drugi, i vama ne upravlja vaš u m
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1332-1334 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:20:45 AM
NEMOJTE TRAGATI ZA MIROM. Nemojte tragati za bilo k o j i m d r u g i m stanjem, osim o n o g u k o j e m se sada nalazite; u s u p r o t n o m , izazvaćete unutrašnji sukob i nesvesni otpor.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 88 | Location 1337-1338 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:24:30 AM
K a d a prihvatite ono što jeste, svaki trenutak je najbolji. To je prosvetljenje.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 96 | Location 1468-1470 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:36:33 AM
Nemojte se koncentrisati na stotinu stvari koje ćete sigurno i l i možda morati da uradite u nekom trenutku u budućnosti, već na jednu jedinu stvar koju možete da uradite sada.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 98 | Location 1497-1499 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:38:52 AM
N e g a t i v n o s t , nesreća i l i patnja, u svakom o b l i k u , znače da postoji otpor, a otpor je uvek nesvestan.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 100 | Location 1518-1520 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:44:06 AM
Tačno je da će samo nesvesna osoba pokušati da iskoristi i l i izmanipuliše druge, ali podjednako je tačno da samo nesvesna osoba može biti iskorišćena i izmanipulisana.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 105 | Location 1603-1606 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:00:46 AM
Verovanje u etiketu 130 Ekart Tol kojom neko označava vaše stanje upravo održava to stanje na p r v o m mestu, opunomoćuje ga, i od te privremene nestabilnosti stvara prividno pouzdanu stvarnost.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1681-1682 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:37 AM
Poklonite svu svoju pažnju osećanju, a ne osobi, događaju i l i situaciji za koje vam se čini da su ga prouzrokovali.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1682-1683 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:47 AM
Nemojte dozvoliti umu da iskoristi bol kako bi iz njega stvorio identitet žrtve za vas.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1683-1684 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:55 AM
Samosažaljenje i iznošenje svoje priče drugima održavaće vas zatočenim u patnji.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 115 | Location 1758-1760 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:12:57 AM
Kada se budete predali onome što jeste i tako postanete potpuno prisutni, prošlost će prestati da poseduje bilo kakvu moć.


View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut