Preskoči na glavno vsebino

Review: Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now


Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now
Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from the Power of Now by Eckhart Tolle

My rating: 4 of 5 stars

Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 6 | Location 89-90 | Added on Saturday, June 29, 2013 9:32:10 PM
Um je izvanredan instrument ako se k o r i s t i ispravno. Međutim, ako se koristi pogrešno, postaje veoma destruktivan.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 247-249 | Added on Friday, July 5, 2013 7:46:23 PM
ČUVAJTE SE SVAKE VRSTE ODBRAM- BENOG STAVA u vama. Šta je to što branite? Iluzorni identitet, predstava u vašem umu, zamišljeni entitet.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 252-255 | Added on Friday, July 5, 2013 7:47:09 PM
M o ć nad drugima predstavlja slabost prikrivenu kao snagu. Istinska moć se nalazi unutra i dostupna vam je ovog trenutka. Um uvek traži način da porekne Sadašnji trenutak i pobegne od njega. D r u g i m rečima, što ste više poistovećeni sa u m o m , više patite.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 17 | Location 256-257 | Added on Friday, July 5, 2013 7:47:22 PM
što ste više u stanju da poštujete i prihvatite Sadašnji trenutak, to ste oslobođeniji od bola, patnje - i egoičkog uma.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 21 | Location 309-310 | Added on Friday, July 5, 2013 7:54:41 PM
Budite prisutni kao posmatrač svog uma - svojih misli i emocija, kao i reakcija na različite situacije.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 371-372 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:02 PM
I zato, jedino mesto na k o m se prava promena može odigrati i na k o m prošlost može biti rastočena upravo je Sadašnji trenutak.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 373-373 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:25 PM
Možda će vam biti teško da uvidite
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 25 | Location 373-374 | Added on Friday, July 5, 2013 8:00:34 PM
da je vreme uzrok vaše patnje i l i vaših problema.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 26 | Location 389-391 | Added on Friday, July 5, 2013 8:02:05 PM
N a d a je ono što vam daje snagu, ali nada vas drži usmerenim ka budućnosti, i taj neprekidni fokus produžava vaše poricanje Sadašnjeg trenutka, a time i vašu nesreću.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 28 | Location 419-419 | Added on Friday, July 5, 2013 8:04:14 PM
Um nesvesno voli probleme jer vam oni daju neku vrstu identiteta.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 29 | Location 438-440 | Added on Friday, July 5, 2013 8:06:09 PM
kada bi reagovao vremenom okovani u m , shvatićete da je korisnije ne činiti ništa - i naprosto ostati usredsreden u Sadašnjem trenutku.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 30 | Location 456-457 | Added on Friday, July 5, 2013 8:07:51 PM
NEMOJTE BRINUTI O PLODOVIMA VAŠEG RADA - jednostavno posvetite pažnju samom radu. P l o d o v i će doći sami od sebe.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 34 | Location 513-513 | Added on Friday, July 5, 2013 8:12:56 PM
Budite zainteresovani za ono što se
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 34 | Location 513-514 | Added on Friday, July 5, 2013 8:13:15 PM
odvija unutar vas barem u onoj meri u kojoj ste zainteresovani za ono što se odvija izvan vas.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 35 | Location 527-530 | Added on Friday, July 5, 2013 8:14:36 PM
Da li ste toliko o k u p i r a n i napredovanjem ka budućnosti da je sadašnjost svedena na sredstvo za stizanje do tog cilja? Stres je p r o u z r o k o v a n željom da se bude „tamo" dok se nalazite „ovde", odnosno željom da se bude u budućnosti dok se nalazite u sadašnjosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 36 | Location 536-538 | Added on Friday, July 5, 2013 8:15:12 PM
A k o je tako, onda vi akumuliranjem prošlosti u svojoj psihi ne samo da ponovo osnažujete lažno osećanje o sopstvenom ja već takode potpomažete i ubrzavate proces starenja vašeg tela.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 36 | Location 539-540 | Added on Friday, July 5, 2013 8:15:33 PM
SVAKOG TRENUTKA BUDITE Z A T V O RENI ZA PROŠLOST.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 37 | Location 565-567 | Added on Friday, July 5, 2013 8:17:45 PM
vi nesvesno stvarate unutrašnji sukob između svog ovde-i-sada, gde ne želite da budete, i projektovane budućnosti, gde želite da budete.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 40 | Location 612-613 | Added on Friday, July 5, 2013 8:21:45 PM
A k o budete kopali po prošlosti, ona će postati rupa bez dna, uvek će je biti još.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 41 | Location 615-616 | Added on Friday, July 5, 2013 8:22:02 PM
Jedino vas sadašnjost može o s l o b o d i t i prošlosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 52 | Location 791-793 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:10:49 PM
Samo ako ste u stanju da budete svesni bez razmišljanja, možete upotrebiti svoj um na kreativan način, a najlakši način da uđete u to stanje jeste pomoću tela.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 55 | Location 835-838 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:14:44 PM
Netrpeljivost, mržnja, samosažaljenje, k r i v i c a , bes, depresivnost, ljubomora i t d . , čak i najmanja razdraženost, sve su to oblici bola. I svako zadovoljstvo i l i emocionalna uzvišenost sadrži u sebi klicu bola, svoju nerazdvojivu suprotnost, koja će se manifestovati t o k o m vremena.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 56 | Location 848-849 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:16:09 PM
Sve dok ne budete u stanju da dosegnete moć Sadašnjeg t r e n u t k a , svaki e m o c i o n a l n i b o l k o j i doživljavate ostavljaće za sobom ostatak bola koji nastavlja da živi u vama.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 59 | Location 894-894 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:19:46 PM
B o l se hrani jedino b o l o m . Bol se ne može hraniti radošću.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 60 | Location 915-916 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:21:37 PM
Budite večito oprezni čuvar svog unutrašnjeg prostora.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Note on Page 60 | Location 916 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:22:20 PM
#resnica #thrut
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 62 | Location 945-947 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:02 PM
O n o g trenutka kada hudete razumeli osnovni princip posmatranja onoga što se dešava unutar vas - a „razumevate" ga putem
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 62 | Location 947-949 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:20 PM
iskustva - na raspolaganju ćete imati najmoćniju alatku promene. To ne znači da se nećete susresti sa žestokim otporom prema prestanku poistovećivanja sa svojim bolom.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 954-956 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:28:59 PM
Drugim recima, radije biste b i l i u bolovima - radije biste b i l i sam otelotvoreni bol - nego zakoračili u nepoznato i r i z i k o v a l i gubitak vama bliskog nesrećnog ja.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 958-958 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:29:27 PM
Budite na v e l i k o m oprezu. Posmatrajte
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 63 | Location 959-960 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:29:32 PM
neobično zadovoljstvo koje vam pruža to što ste nesrećni. Posmatrajte prisilnu želju da razgovarate i l i razmišljate o tome. Otpor će prestati ako ga vi učinite svesnim.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 67 | Location 1011-1013 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:33:56 PM
Istinska ljubav nema suprotnost. A k o vaša „ljubav" ima suprotnost, onda to nije ljubav, već snažna potreba ega za potpunijim i dubljim osećanjem sopstvenog ja, potreba koju ta druga osoba privremeno zadovoljava.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1033-1033 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:35:50 PM
Svaka zavisnost to čini. Svaka
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1034-1035 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:36:00 PM
zavisnost dostiže tačku u kojoj više ne radi u vašu korist, i tada osećate b o l snažnije nego ikada pre.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 68 | Location 1035-1036 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:36:10 PM
To je jedan od razloga zbog kojih većina ljudi večito pokušava da pobegne od sadašnjeg trenutka i večito traga za nekom vrstom spasenja u budućnosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 72 | Location 1100-1102 | Added on Saturday, July 6, 2013 8:45:57 PM
K a d god vaš odnos ne funkcioniše, k a d god ispoljava „ludilo" u vama i vašem partneru, budite srećni. O n o što je bilo nesvesno iznosi se na videlo. To je prilika za spasenje.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 80 | Location 1217-1218 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:10:27 AM
Neuspeh leži skriven u svakom uspehu, a uspeh u svakom neuspehu.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 82 | Location 1246-1247 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:12:58 AM
NE PRUŽATI NIKAKAV OTPOR ŽIVOTU znači b i t i u stanju sklada, lagodnosti i neopterećenosti.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 85 | Location 1294-1295 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:17:23 AM
„Pažnja. Ovde i sada. Probudi se. Oslobodi se svog uma. Budi prisutan."
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1323-1323 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:19:52 AM
To se naziva
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1324-1327 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:20:03 AM
praštanje. Na taj način postajete nepovredivi. Vi i dalje možete reći toj osobi da je njeno ponašanje neprihvatljivo ako je to vaš izbor. A l i ta osoba više nema moć da kontroliše vaše unutrašnje stanje. Tada vi imate moć nad samima sobom, a ne neko drugi, i vama ne upravlja vaš u m
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 87 | Location 1332-1334 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:20:45 AM
NEMOJTE TRAGATI ZA MIROM. Nemojte tragati za bilo k o j i m d r u g i m stanjem, osim o n o g u k o j e m se sada nalazite; u s u p r o t n o m , izazvaćete unutrašnji sukob i nesvesni otpor.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 88 | Location 1337-1338 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:24:30 AM
K a d a prihvatite ono što jeste, svaki trenutak je najbolji. To je prosvetljenje.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 96 | Location 1468-1470 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:36:33 AM
Nemojte se koncentrisati na stotinu stvari koje ćete sigurno i l i možda morati da uradite u nekom trenutku u budućnosti, već na jednu jedinu stvar koju možete da uradite sada.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 98 | Location 1497-1499 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:38:52 AM
N e g a t i v n o s t , nesreća i l i patnja, u svakom o b l i k u , znače da postoji otpor, a otpor je uvek nesvestan.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 100 | Location 1518-1520 | Added on Sunday, July 7, 2013 9:44:06 AM
Tačno je da će samo nesvesna osoba pokušati da iskoristi i l i izmanipuliše druge, ali podjednako je tačno da samo nesvesna osoba može biti iskorišćena i izmanipulisana.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 105 | Location 1603-1606 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:00:46 AM
Verovanje u etiketu 130 Ekart Tol kojom neko označava vaše stanje upravo održava to stanje na p r v o m mestu, opunomoćuje ga, i od te privremene nestabilnosti stvara prividno pouzdanu stvarnost.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1681-1682 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:37 AM
Poklonite svu svoju pažnju osećanju, a ne osobi, događaju i l i situaciji za koje vam se čini da su ga prouzrokovali.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1682-1683 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:47 AM
Nemojte dozvoliti umu da iskoristi bol kako bi iz njega stvorio identitet žrtve za vas.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 110 | Location 1683-1684 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:06:55 AM
Samosažaljenje i iznošenje svoje priče drugima održavaće vas zatočenim u patnji.
==========
Eckhart Tolle (Moć sadašnjeg trenutka u praksi)
- Your Highlight on Page 115 | Location 1758-1760 | Added on Sunday, July 7, 2013 10:12:57 AM
Kada se budete predali onome što jeste i tako postanete potpuno prisutni, prošlost će prestati da poseduje bilo kakvu moć.


View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Košuta, Miroslav. Lestev in sirček. Ljubljana:mladinska knjiga. 2001.
ISBN 86-11157-63-x.Str. 3 - Lestev in sirček
Mala miška išče lestev,
da bi zlezla do neba,
ker vabljivo luna-sirček
se tam gori ji smehlja. 
Pa so lestve vse prekratke,
previsoko je nebo -
žalostno zmajuje z glavo:
s tistim sirčkom nič ne bo. 
Na sinovo vprašanje, 'KA PA?' (tu je mislil, zakaj ni prišel na luno?), sem mu odgovoril, da se ni potrudil dovolj. Ko bo starejši, bi mu lahko odgovoril nekako tako (to sem prepisal od kolegice s foruma) 'KDOR HOČE NEKAJ DOSEČI, VSELEJ NAJDE NAČIN, KDOR NOČE NIČESAR NAREDITI, NAJDE VSELEJ OPRAVIČILO!'

Na spodnjem video posnetku, je gospod našel način. Kako? Skrivnost? Ali pa ni, saj nam je vsem dano istih 24 ur na razpolago, kaj ne?!Alamut

Knjiga Vladimirja Bartola - Alamut, sem prebral na mah. Mislim, da je mi potrebno interpretirati, saj so spodnji citati dovolj zgovorni sami zase.


Str. 165 - 'izkušnjo si odlično prestal, mladi prijatelj. Prerokujem ti, da boš postal nekoč še veliki in mogočni dai. Dozorel si, da ti razkrijem pravi izmailski nauk. Prej pa se mi moraš zaobljubiti, da ga ne boš nikomur zaupal, dokler ne boš posvečen.'....'nauk o Aliji in Mohamedu je samo slepilo za množice vernikov, ki jim je ime Prerokovega zeta sveto in ki sovražijo Bagdad. Kdor pa more razumeti, temu povemo, kot je ustanovil že kalif Al Hakim, da je koran proizvod zmešanih možganov. Resnice ne moremo spoznati. Zatorej ne verujemn v nič in smemo vse storiti.'
-
Str. 170/71
'Toda Kristus in Mohamed sta vendarle hotela množicam dobro?' - 'Da,' je odvrnil. 'Hotela sta jim dobro, toda spoznala sta tudi vso njihovo brezupno bedo. Usmiljenje ju je nagnilo, da sta jim pričarala bajko o raku, ki ga bodo prejeli…

Rezervni deli za mikrovalovko

Zlomili smo plastično zapiralo mikrovalovne pečice (to naj bi bil tudi uradni naziv). Kaj zdaj? Hm, prvo sem pogooglal, kje lahko kupim to zapiralo. Dobil sem dve spletni strani. Ena je od podjetja Jurcokd d.o.o., Črna vas 318, 1000 Ljubljana, ki jo najdete na spletnem naslovu http://jurcokd.com/proizvajalec/rezervni-deli-whirlpool in druga je od Whirlpool, ki jo najdete na spletnem naslovu http://www.whirlpool.si/podpora/rezervni-deli.
Stvar oz. rezervni del zgleda takoNo, poklical sem prvo podjetje, ki mi je povedalo ceno 17€ + poštnina. Se pravi, če pomisliš, da je nova mikrovalovka (navadna) cca. 50€, se mi je cena zdela previsoka.
Pokličem drugo podjetje, ki mi sporoči, da je cena 6,01€. KAJ?? Preverim še enkrat in jim povem, kaj potrebujem ter kako zgleda, pa mi odvrnejo, da glede na številko modela, so naški originalni del, ki stane 6,01€.
Seveda sem kupil pri drugem. Povem jim za prvo podjetje, oni so se samo nasmejali.
Spoštovano podjetje JURCOKD D.O.O., ČRNA VAS 318, 1000 LJUBL…